Algemene Voorwaarden Mtrack


1. Definities

Mtrack: Mtrack v.o.f., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Deventer, onder nummer 08130607.

Klant: De natuurlijke persoon, privaatrechtelijk of publiekrechtelijk rechtspersoon, alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid zoals vennootschappen onder firma, maatschappen en commanditaire vennootschappen, alsmede hun wettelijke vertegenwoordigers en rechtsopvolgers onder algemene en/of bijzondere titel met wie Mtrack mondelinge of schriftelijke overeenkomsten heeft gesloten en die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden hebben aanvaard.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen Mtrack en Klant, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die Overeenkomst

Website: De website waarvoor door Klant een Mtrack-account wordt of is aangevraagd.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Mtrack aan Klant levert, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen van Mtrack zijn exclusief omzetbelasting.

3.2 Bij gebruikmaking van een proefperiode is Klant aan Mtrack geen vergoeding verschuldigd.

3.3. Aan het einde van de proefperiode stuurt Mtrack een e-mail aan Klant met daarin de vraag of Klant zijn proefabonnement wil omzetten in een vast abonnement. Na een bevestigende reactie van Klant stuurt Mtrack vervolgens een factuur voor het daaropvolgende abonnementsjaar. Het proefaccount blijft na de proefperiode nog maximaal 30 (dertig) dagen actief. Als de factuur niet binnen 30 (dertig) dagen is voldaan heeft Mtrack het recht de dienst te beëindigen.

3.4 De diensten van Mtrack worden vooraf per jaar betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling is telkens bij ingang van het nieuwe abonnementsjaar verschuldigd.

3.5 Op basis van het aantal pageviews in de proefperiode wordt Klant in een tariefgroep ingedeeld. Klant ontvangt hiervoor aan het begin van het abonnementsjaar een factuur ter grootte van het bedrag dat hoort bij deze tariefgroep. Aan het einde van het abonnementsjaar wordt vastgesteld hoeveel pageviews Klant daadwerkelijk heeft gehad. Wanneer Klant uitkomt in een hogere tariefgroep, betaalt hij achteraf extra over het verschil tussen beide tariefsgroepen. Wanneer Klant achteraf uitkomt in een lagere tariefsgroep, restitueert Mtrack het verschil tussen beide tariefsgroepen aan Klant.

3.6 Bij verlenging van een abonnement wordt Klant op basis van het aantal pageviews in het voorgaande jaar in een bepaalde tariefgroep ingedeeld. De facturering gebeurt vervolgens op dezelfde wijze als bij het aangaan van een nieuw abonnement (zie 3.5).

3.7 Indien sprake is van een Overeenkomst met door Klant te betalen periodiek vervallende bedragen, is Mtrack gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Klant niet akkoord gaat met de door Mtrack kenbaar gemaakte aanpassing van de prijzen en tarieven, is Klant gerechtigd binnen 10 (tien) werkdagen de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Mtrack genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

4. Betaling

4.1 Klant zal de haar in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities, aan Mtrack betalen. De betalingstermijn is 30 (dertig) dagen.

4.2 Alle aan Klant in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. Klant is niet bevoegd tot verrekening, evenmin om enige betalingsverplichting jegens Mtrack op te schorten.

4.3 Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Mtrack, waaronder de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, kosten verband houdende met de inning van de vordering of van rechtsuitoefening anderszins, alles met een minimum van 15 (vijftien) procent van het totale bedrag.

5. Beëindiging

5.1 Overeenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd - met uitzondering van overeenkomsten betreffende gebruik op proef - worden na verloop van het verstrijken van de initiële duur automatisch verlengd voor dezelfde duur, tenzij een der partijen uiterlijk 1 (één) dag voor het verstrijken van de duur de Overeenkomst per mail, fax of brief opzegt. Mtrack verstrekt Klant na opzegging altijd een bevestiging van beëindiging van de Overeenkomst.

6. Gebruik

6.1 De Website bevat geen racistische uitlatingen, illegale software, pornografisch materiaal en is geen plek voor illegale activiteiten

6.2 De door Mtrack aan de Klant verstrekte tellercode mag op elke pagina van de Website geplaatst worden, maar mag niet worden gewijzigd anders dan aangegeven in de handleiding.